جراحی جنسی

جراحی تغییر جنسیت

١- کسانی که می توانند از این عمل بهره مند شوند باید دارای خصوصیات زیر باشند:

1. حداقل یکسال با جنسیتی که می خواهند آنرا تغییر دهند زندگی کرده باشند
2. حداقل دو سال از زمانی که تصمیم گرفته اند زن باشند گذشته باشد
3. هورمون درمانی را حداقل در 6 ماه گذشته انجام داده باشند
4. از توصیه های یک درمان شناس یا روانشناس بهره مند شده باشند 
5. هیچ بیماری روانی نداشته باشند

٢- قبل از عمل:

1. دو هفته قبل از عمل نباید قرصهای هورمونی مصرف شود
2. از کشیدن سیگار و مصرف آسپرین خودداری شود
ساعت قبل از عمل نباید چیزی خورده یا نوشیده شود

٣- عمل و نتیجه آن

در این عمل از تکنیک تغییر آلت جنسی استفاده می شود که پوست آلت از درون به بیرون آورده می شود و از آن برای خطی در مجرای تناسلی زن مورد استفاده قرار می گیرد. در این حالت آلت مردی و بیضه ها برداشته می شود. در همین زمان پزشک معالج با حفظ کردن بخش کوچکی از سر آلت مردانه و اعصاب و منبع تامین خون آن که صدمه ندیده اند یک کلیتوریس ایجاد می کند و آنرا در جایی مناسب بالای مجرای ادرار قرار می دهد. پزشک همچنین لبیای کوچک و بزرگ را برای بیمار قرار می دهد تا او بتواند مانند کسی که از بدو تولد زن بوده از احساس شهوانی بهره مند گردد. در این حالت فرد می تواند از آلتی خوش فرم که بخوبی عمل می کند بهره ببرد.

برداشتن سیب آدمی

طی این عمل از برجستگی سیب آدمی که باعث خجالت بسیاری از آنانیکه تغییر جنسیت داده اند می شود با ایجاد برشی افقی در روی شیار طبیعی روی گردن و برداشت بخشی از غضروف تیروئید کاسته می شود.
این عمل خطری در بر ندارد و نباید بر روی کیفیت صدای شما تاثیری داشته باشد.

 

 

 

SRS,Sex Change,Sex Reassignment Surgery
SRS,Sex Change,Sex Reassignment Surgery
ADAM'S APPLE REMOVAL
ADAM'S APPLE REMOVAL

 

 

 

Copyright © BCOSS. All Rights Reserved.