زیباسازی بدون عمل جراحی

شیوه باتکس
 در قسمتهایی که دارای چینهای عمیق می باشند مانند خطوط اخم  بین  Botulinium Toxin A طی این شیوه ماده
بین دو ابرو، پیشانی، چروکهای کناره بیرونی چشم و غیره که با منقبظ شدن ماهیچه ها صورت می گیرد تزریق می شود. ماده باتکس شرایط حاد ماهیچه را شل می کند و بدین ترتیب چین ها کاهش می یابند. نتیجه این عمل در طی 3 روز نمایان می شود. تاثیر باتکس کوتاه مدت است و بهمین علت باید در اولین دوره هر 6 ماه تزریق صورت گیرد. معمولا باتکس را برای کاهش موارد زیر تزریق می کنند:

- اخم بین ابروان
- چینهای پیشانی
- و چروکهایی که در کناره بیرونی چشم نمایان می شود.

تزریق چربی
با مواد گوناگون می توان لبها را بزرگ کرد و خطوط صورت را طوری کرد که کمتر به نظر بیاید. موادی همچون کلاژن که حاصل کارهای آزمایشگاهی است به این منظور در دسترس می باشند. از جمله امتیازات این مواد این است که به سهولت بدست می آیند و نیاز به جراحی ندارند، ولی تاثیر آن بیش از چندین ماه نمی باشد.

از دیگر گزینه ها می توان از برداشتن چربی از قسمتی از بدن و انتقال آن به خطوط صورت و لب می باشد. این عمل نیاز به ایجاد برشهایی دارد که گاهی اوقات این برشها از 6 تا 18 ماه در محلی که چربی از آن برداشته شده باقی می ماند. موادی   از آنجا که بسهولت قابل دسترسی می باشند نوید تازه ای به ما می دهد. Restylane و Hylaluran همچون  
 ضمن اینکه با وجود این مواد دیگر به برداشت چربی از قسمتی از بدن و انتقال آن به سایر قسمتها نیازی نیست.

 

 

Non Surgical
Non Surgical
Non Surgical
Non Surgical

 

 

 

Copyright © BCOSS. All Rights Reserved.