Presyo

 • Pagpapabanat ng Mukha (Facelift) 2,500. US$ (1 night stay)
 • Pagpapabanat ng Noo (Forehead lift) 1, 800. US$ (1 night stay)
 • Paghuhugis ng Tatagukan ( Adam Apple Shaving/ Chondroplasty) 1, 200. US$ (1 night stay)
 • Pag-aalis ng Taba (Liposuction) 1, 500-2,500. US$ ( 1 night stay)
 • Pagtatangggal ng sobrang balat at taba sa Tiyan (Tummy Tuck) 2,500. US$ ( 3 nights stay)
 • Pagpapaliit ng Baba (Liposuction Chin) 500. US$
 • Pagpapaliit ng Tenga ( Ear Pinning) 700. US$/ Isang bahagi
 • Pagpapalit ng Kasarian ( Sex Change MTF) 5,000. US$ ( 5 nights stay)
 • Dobleng Talukap o Itaas na Talukap (Double eyelid/ Upper eyelid) 450. US$
 • Ibabang Talukap (eyebag) 450. US$
 • Pagpapalaki ng Suso (Breast Augmentation) 2,100. US$ (1 night stay)
 • Pagtataas ng Suso ( Breast Lift) 2,200. US$ (2 nights stay, medicines)
 • Pagbabawas ng Suso(Breast Reduction) 2,500. US$ (2 nights stay)
 • Pagpapatangos ng Ilong (Nose Implant/Rhinoplasty) 450. US$
 • Paghuhugis ng Ilong (maliit na umbok) (Nose Shaping) 400.US$
 • Pagbabawas ng Ilong/ Paghuhugis (Reduction rhino, nose reshaping) 2,500. US$ ( 1 night stay)
 • Pagsasaayos ng Mukha ( Botox) 200-500.US$
 • HA: Hylaform Injection 350.US$

 

 


Before Surgery


After Surgery

 

 

 

Copyright © BCOSS. All Rights Reserved.